พบกับงาน Thailand Tech Show โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อขับเคลื่อนเวทีต่อยอดผลงานวิจัยพร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี

เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อพบผู้ขายและเจรจาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีและ TECH STARTUP ด้วยการลงทุนในรูปแบบใหม่ และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมและการต่อยอดงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์ให้เกิดขึ้นในวงกว้างและอย่างรวดเร็ว รวมถึงการขยายตลาดให้กับธุรกิจเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 นี้ เตรียมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ของการเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2020 ที่จะจัดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน” เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจรและยั่งยืน ร่วมตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่นี้ได้ ร่วมงาน ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่
https://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020

“วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน” โอกาสทางธุรกิจในยุค New Normal ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แนวโน้ม การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนและเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Bio-Circular-Green Economic Model (BCG Model) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ผ่านการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน พลังงานสะอาดและการบริโภค และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CONFERENCE 80+ sessions

MAIN STAGE 10+ sessions 33 speakers >>> Live streaming

ห้ามพลาด การบรรยายพิเศษ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง กับการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและธุรกิจในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งผู้ประกอบการในปัจจุบันจะต้องรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับเทรนด์โลกแห่งเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น

การบรรยายและสัมมนาเทรนด์การลงทุนในการทำธุรกิจและปรับตัวก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

โอกาสทางธุรกิจกับ การนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนและนักอุตสาหกรรม INVESTMENT PITCHING สำหรับ 11

ผลงานวิจัยที่มีความพร้อมถ่ายทอดผลงานให้กับผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจเทคโนโลยี

TECHNOLOGY PITCHING - 40+ sessions >>> video on demand

พบกับผลงานเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ

INTERNATIONAL INNOVATION AND BUSINESS PITCHING - 30+ sessions >>> video on demand

พบกับสตาร์ทอัพและ ธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

IP MARKETPLACE เวทีแสดงนวัตกรรมพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ 290+

โอกาสทางธุรกิจกับ ผลงานวิจัยพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ จาก 40 พันธมิตรหน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชน

สถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศ และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

INNOVATIVE ENTREPRENEURS AND PRODUCTS 150+

เจรจาธุรกิจ และช้อปนวัตกรรมที่หลากหลาย

OPEN SERVICES 20+

พบและปรึกษากับบริการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช.